HOME

Bel

E-Mail

Boek

Algemene Voorwaarden

De Nederlandse vertaling van het Spaanse origineel Términos y condiciones generales is slechts een vertaling ter informatie. De originele Spaanse versie is bindend.

Laatste actualisering: 19.04.2024

Marega Projects S.L.
Cortijo El Sarmiento
Camino de Gatar, 2
04638 Mojácar (Almería)
SPANJE

CIF: ESB54744016

§ 1 Toepassing

(1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van kamers voor logies en op alle andere diensten en leveringen die Cortijo El Sarmiento voor de klant verricht.

(2) Voor het onderverhuren of doorverhuren van de ter beschikking gestelde kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cortijo El Sarmiento vereist.

(3) De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van toepassing als dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

§ 2 Totstandkoming van het contract, partners, verjaringstermijn

(1) Het contract komt tot stand door aanvaarding van de reservering van de klant door Cortijo El Sarmiento. Dit betekent dat het contract voor accommodatie al tot stand komt door de telefonische reservering van de klant en de mondelinge bevestiging van de reservering door Cortijo El Sarmiento. Het staat Cortijo El Sarmiento vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.

(2) De contractuele partners zijn Cortijo El Sarmiento en de klant. Wanneer een derde voor rekening van de klant heeft gereserveerd, is hij samen met de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens Cortijo El Sarmiento voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het accommodatie-contract.

(3) Alle vorderingen tegen Cortijo El Sarmiento verjaren in het algemeen een jaar na het begin van de normale verjaringstermijn op basis van kennis. Schadeclaims verjaren na 5 jaar, ongeacht kennis. De verkorting van de verjaringstermijn geldt niet voor vorderingen die gebaseerd zijn op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Cortijo El Sarmiento.

§ 3 Diensten, prijzen, betaling, verrekening

(1) Cortijo El Sarmiento is verplicht de door de klant geboekte kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

(2) De klant is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen van Cortijo El Sarmiento voor de terbeschikkingstelling van de kamer en de overige door de klant gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten en uitgaven van Cortijo El Sarmiento aan derden die door de klant zijn geregeld.

(3) De overeengekomen prijzen zijn inclusief de betreffende wettelijke btw. Als de periode tussen het sluiten en het uitvoeren van het contract langer is dan 6 maanden en de prijs die Cortijo El Sarmiento in het algemeen in rekening brengt stijgt, kan Cortijo El Sarmiento de contractueel overeengekomen prijs verhogen met een redelijk bedrag, maar niet meer dan 5%.

(4) De prijzen kunnen ook door Cortijo El Sarmiento worden gewijzigd als de klant achteraf wijzigingen vraagt van het aantal geboekte kamers, de diensten of de verblijfsduur van de gasten en Cortijo El Sarmiento hiermee akkoord gaat.

(5) Rekeningen, ook die zonder vervaldatum, zijn onmiddellijk na ontvangst van de rekening zonder aftrek netto betaalbaar. Cortijo El Sarmiento heeft te allen tijde het recht om opgebouwde vorderingen opeisbaar te verklaren en onmiddellijke betaling te eisen. In geval van te late betaling heeft Cortijo El Sarmiento het recht om de toepasselijke wettelijke vertragingsrente van momenteel 4% of, in het geval van juridische transacties waarbij een consument betrokken is, 4% boven de basisrentevoet in rekening te brengen. Cortijo El Sarmiento behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

(6) Cortijo El Sarmiento heeft het recht om een passend voorschot of een waarborgsom te eisen bij het afsluiten van het contract of daarna, rekening houdend met de wettelijke bepalingen voor pakketreizen. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk in het contract overeengekomen worden.

(7) De klant kan een vordering van Cortijo El Sarmiento alleen verrekenen of verminderen met een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering.

§ 4 Terugtrekking door de klant (annulering) / niet-gebruik van de diensten (no-show)

(1) Voor annulering door de klant van het met Cortijo El Sarmiento gesloten contract is schriftelijke toestemming van Cortijo El Sarmiento vereist. Als deze niet wordt gegeven, moet de overeengekomen prijs van het contract worden betaald, zelfs als de klant geen gebruik maakt van de contractuele diensten. Wanneer Cortijo El Sarmiento zich niet aan de rechten, wettelijke belangen en belangen van de klant houdt, kan de klant niet meer aan het contract voldoen of kan de klant anderszins aanspraak maken op een wettelijk of contractueel herroepingsrecht.

Onze annuleringsvoorwaarden in detail:

  • Terugbetaling tot 14 dagen voor aankomst:
    50% van het volledige logiesbedrag
  • Terugbetaling van 14 tot 1 dag voor aankomst:
    geen terugbetaling mogelijk

(2) Indien Cortijo El Sarmiento en de klant schriftelijk een datum voor een kosteloze annulering van het contract zijn overeengekomen, kan de klant het contract tot deze datum zonder aanspraak op betaling of schadevergoeding door Cortijo El Sarmiento opzeggen. Het herroepingsrecht van de klant vervalt indien hij op de overeengekomen datum zijn herroepingsrecht niet schriftelijk jegens Cortijo El Sarmiento heeft uitgeoefend, tenzij er sprake is van een herroepingsrecht van de klant op grond van § 1 (3).

(3) Het staat de klant vrij te bewijzen dat de hierboven genoemde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan in het gevorderde bedrag.

§ 5 Annulering door Cortijo El Sarmiento

(1) Wanneer het recht van de klant om het contract binnen een bepaalde termijn kosteloos te annuleren schriftelijk is overeengekomen, heeft Cortijo El Sarmiento het recht het contract tijdens deze termijn te annuleren indien er aanvragen van andere klanten zijn voor de contractueel geboekte kamers en de klant geen afstand doet van zijn annuleringsrecht bij navraag door Cortijo El Sarmiento.

(2) Indien een overeengekomen of conform § 3 (6) geëiste aanbetaling ook na afloop van een door Cortijo El Sarmiento gestelde redelijke responstermijn uitblijft, heeft Cortijo El Sarmiento eveneens het recht om het contract op te zeggen.

(3) Bovendien heeft Cortijo El Sarmiento het recht op buitengewone opzegging van het contract om objectief gerechtvaardigde redenen, bijvoorbeeld als overmacht of andere omstandigheden waarvoor Cortijo El Sarmiento niet verantwoordelijk is, het onmogelijk maken om het contract na te komen. Ook als kamers zijn geboekt onder misleidende of valse opgaven van belangrijke feiten, bijv. in de persoon van de klant of het doel. Of Cortijo El Sarmiento heeft een goede reden om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van Cortijo El Sarmiento de goede werking, veiligheid of publieke reputatie van Cortijo El Sarmiento in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of organisatie van Cortijo El Sarmiento. Er is een schending van § 1 (2).

(4) In geval van een gerechtvaardigde annulering door Cortijo El Sarmiento heeft de klant geen recht op schadevergoeding.

§ 6 Terbeschikkingstelling, overdracht en teruggave van kamers

(1) De klant kan geen aanspraak maken op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers.

(2) Gereserveerde kamers staan de klant vanaf 16.30 uur op de overeengekomen dag van aankomst ter beschikking.

(3) De klant heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid.

(4) Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur ontruimd en aan Cortijo El Sarmiento ter beschikking gesteld te worden. Daarna kan Cortijo El Sarmiento kosten in rekening brengen voor het gebruik dat het contract overschrijdt als gevolg van het te laat verlaten van de kamer. Dit geeft geen aanleiding tot contractuele aanspraken van de klant. Het staat de klant vrij te bewijzen dat Cortijo El Sarmiento geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op een gebruiksvergoeding heeft.

§ 7 Aansprakelijkheid van Cortijo El Sarmiento

(1) Cortijo El Sarmiento is aansprakelijk voor zijn contractuele verplichtingen met de zorgvuldigheid van een goede huisvader. Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, indien Cortijo El Sarmiento verantwoordelijk is voor de plichtsverzuim, andere schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Cortijo El Sarmiento, en schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig verzuim van typische contractuele verplichtingen van Cortijo El Sarmiento. Plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger staat gelijk aan plichtsverzuim door Cortijo El Sarmiento. Als er storingen of gebreken optreden in de diensten van Cortijo El Sarmiento, zal Cortijo El Sarmiento zich inspannen om deze te verhelpen zodra Cortijo El Sarmiento hiervan op de hoogte is of na een onmiddellijke klacht van de klant. De klant is verplicht redelijke inspanningen te leveren om de storing te verhelpen en eventuele schade tot een minimum te beperken.

(2) Cortijo El Sarmiento is jegens de klant aansprakelijk voor voorwerpen die conform de wettelijke bepalingen in het cortijo worden binnengebracht, d.w.z. tot het honderdvoudige van de kamerprijs, met een maximum van € 3.500,00, en voor geld, identiteitspapieren en documenten, en kostbaarheden tot een maximum van € 800,00. Geld, Identiteitspapieren en documenten, zoals kostbaarheden tot een maximumwaarde van € 2.500,00 kunnen in de kamerkluis worden opgeborgen. Cortijo El Sarmiento raadt gasten aan om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Aansprakelijkheidsclaims vervallen als de klant Cortijo El Sarmiento niet onmiddellijk op de hoogte stelt van het verlies, de vernietiging of de schade. De bovenstaande § 1, leden 2 tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing op elke verdere aansprakelijkheid van Cortijo El Sarmiento.

§ 8 Bijzondere bepalingen

(1) Ontbijt is inbegrepen in de kamerprijs (tenzij anders vermeld in de tariefbeschrijving). Belastingen zijn ook inbegrepen in de kamerprijs.

(2) Al het eten en drinken dat buiten de ontbijttijd (9:00-10:30 uur) wordt geserveerd en al het eten en drinken dat door de klant wordt meegenomen uit onze Honesty Bar is niet inbegrepen en wordt aan het eind van het verblijf in rekening gebracht.

(3) “Adults Only Aanbevolen” in Cortijo El Sarmiento betekent dat alle gasten ten minste 16 jaar oud moeten zijn op het moment van inchecken. Als het hele Cortijo door één klant wordt geboekt, is de minimumleeftijd niet van toepassing. De toezichtsplicht voor minderjarigen ligt bij hun wettelijke voogden/begeleiders. Cortijo El Sarmiento is over het algemeen niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar en biedt geen enkele faciliteit voor hen.

(4) De kamers in Cortijo El Sarmiento zijn geschikt voor maximaal 2 gasten, ongeacht hun leeftijd.

(5) Huisdieren zijn niet toegestaan in Cortijo El Sarmiento.

(6) Het meenemen en nuttigen van buiten Cortijo El Sarmiento bereid of gekocht eten of drinken is niet toegestaan. Cortijo El Sarmiento aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hygiëne, ongedierte, gezondheidsschade en andere gevolgen van het nuttigen en bewaren van meegebracht eten en drinken. Het verwijderen van afval/restjes en extra schoonmaakkosten worden bij vertrek in rekening gebracht aan de klant.

(7) Check-in is van 16.30u tot 19.00u (andere tijden alleen in overleg)

(8) Check-out is van 9.00u tot 11.00u (andere tijden alleen in overleg)

§ 9 Slotbepalingen

(1) Wijzigingen van of aanvullingen op het contract, de acceptatie van de aanvraag of de voorwaarden voor accommodatie dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn ongeldig.

(2) De plaats van uitvoering en betaling is Cortijo El Sarmiento.

(3) De exclusieve bevoegde rechtbank voor commerciële transacties is Cortijo El Sarmiento.

(4) De Spaanse wet is van toepassing. De toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het conflictenrecht zijn uitgesloten.

(5) Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor accommodatie ongeldig of nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.