HOME

Bel

E-Mail

Boek

Wettelijke kennisgeving en Algemene Gebruiksvoorwaarden

De Nederlandse vertaling van het Spaanse origineel AVISO LEGAL is slechts een vertaling ter informatie. De originele Spaanse versie is bindend. Laatste actualisering: 08.12.2023

I. Algemene Informatie

In overeenstemming met de informatieplicht zoals bepaald in Wet 34/2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), wordt hieronder de volgende algemene informatie over deze website verstrekt:

Het eigendom van deze website, https://el-sarmiento.com/, (hierna, website) is in handen van:
Marega Projects S.L.
Camino de Gatar, 2
04638 Mojácar (Almería)
SPANJE

Handelsregister van Almería:

Volume 1626, Folio 119, Pagina 42552

Vertegenwoordigd door:

Yvonne Schnoor en Carsten Schnoor
Camino de Gatar, 2 – 04638 Mojácar (Almería) – SPANJE

Contactgegevens

Telefoon: +34 616 86 20 83
E-mail: info@el-sarmiento.com

Btw-nummer:

ESB54744016

Register van de regionale overheid van Andalusië

Casa Rural Cortijo El Sarmiento
Registratienummer: CR/AL/00039

Beach Apartment El Sarmiento
Registratienummer: VFT/AL/009519

Redactioneel verantwoordelijk

Yvonne and Carsten Schnoor
Camino de Gatar, 2 – 04638 Mojácar (Almería) – SPANJE

EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/

II. Algemene Gebruiksvoorwaarden

Gegevensbescherming, auteursrecht en externe links

Het doel van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna, Voorwaarden) is de toegang tot en het gebruik van de Website te regelen. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder de Website verstaan: de uiterlijke verschijningsvorm van de scherminterfaces, zowel statisch als dynamisch, d.w.z. de navigatiestructuur; en alle elementen die zowel in de scherminterfaces als in de navigatiestructuur zijn geïntegreerd (hierna “Inhoud” genoemd) en alle onlinediensten of middelen die aan de Gebruikers kunnen worden aangeboden (hierna “Diensten” genoemd).

Cortijo El Sarmiento behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van de Website en de Inhoud en Diensten die erin kunnen worden opgenomen, te wijzigen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Cortijo El Sarmiento op elk moment elk van deze elementen die geïntegreerd zijn in de Website of de toegang ertoe kan onderbreken, deactiveren en/of annuleren.

De toegang tot de Website voor de Gebruiker is gratis en, in de regel, zonder dat de Gebruiker een tegenprestatie moet leveren om ervan te kunnen genieten, met uitzondering van de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de door de Gebruiker gecontracteerde toegangsprovider.

Het gebruik van de Inhoud vereist geen voorafgaande inschrijving of registratie.

De Gebruiker

De toegang tot, het surfen op en het gebruik van de Website verleent de voorwaarde van Gebruiker, en daarom aanvaardt de Gebruiker, vanaf het moment dat het surfen op de Website begint, alle hierin vastgestelde Voorwaarden, alsmede alle latere wijzigingen, onverminderd de toepassing van de desbetreffende wettelijke voorschriften die naargelang het geval moeten worden nageleefd. Gezien de relevantie van het bovenstaande, wordt de Gebruiker aangeraden deze bij elk bezoek aan de Website te lezen.

De website van Cortijo El Sarmiento biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de Website. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot:

  • Elk gebruik van de informatie, inhoud en/of Diensten en gegevens aangeboden door Cortijo El Sarmiento dat niet in strijd is met de bepalingen van deze Voorwaarden, de Wet, de goede zeden of de openbare orde, of dat op enige andere wijze schade kan toebrengen aan de rechten van derden of de werking van de Website.
  • De waarachtigheid en wettigheid van de informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt in de formulieren die door Cortijo El Sarmiento worden verstrekt voor toegang tot bepaalde Inhoud of Diensten die door de Website worden aangeboden. In elk geval zal de Gebruiker Cortijo El Sarmiento onmiddellijk op de hoogte brengen van elk feit dat een oneigenlijk gebruik van de op deze formulieren geregistreerde informatie mogelijk maakt, zoals, maar niet beperkt tot, diefstal, verlies of ongeoorloofde toegang tot identificatiemiddelen en/of wachtwoorden, teneinde over te gaan tot de onmiddellijke annulering ervan.

De loutere toegang tot deze Website impliceert geen enkele commerciële relatie tussen Cortijo El Sarmiento en de Gebruiker.

In overeenstemming met de huidige wetgeving is deze Cortijo El Sarmiento website bedoeld voor alle personen, ongeacht hun leeftijd, die de pagina’s van de website kunnen bezoeken en/of doorbladeren.

III. Toegang en navigatie op de website:
Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

Cortijo El Sarmiento garandeert niet de continuïteit, beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Website, noch van de Inhoud of Diensten. Cortijo El Sarmiento zal zich inspannen om de goede werking van de Website te verzekeren, maar is niet verantwoordelijk voor en garandeert niet dat de toegang tot deze Website ononderbroken of foutloos zal zijn.

Cortijo El Sarmiento is niet verantwoordelijk voor en garandeert niet dat de inhoud of software die via deze Website toegankelijk is, vrij is van fouten of schade veroorzaakt aan het computersysteem (software en hardware) van de Gebruiker. In geen geval zal Cortijo El Sarmiento aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of nadeel van welke aard dan ook als gevolg van de toegang tot, het surfen op of het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade aan computersystemen of schade veroorzaakt door de introductie van virussen.

Cortijo El Sarmiento is ook niet verantwoordelijk voor enige schade die gebruikers kunnen ondervinden door oneigenlijk gebruik van deze Website. Zij kan met name op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen, fouten of defecten in de telecommunicatie.

IV. Externe links

Wij informeren u dat de Cortijo El Sarmiento Website links (zoals onder andere links, banners, buttons), directoires en zoekmachines ter beschikking stelt of kan stellen aan Gebruikers die toegang geven tot websites die toebehoren aan en/of beheerd worden door derden.

De installatie van deze links, directory’s en zoekmachines op de Website is bedoeld om het voor Gebruikers gemakkelijker te maken om op het internet beschikbare informatie te zoeken en te raadplegen, en mag niet worden beschouwd als een suggestie, aanbeveling of uitnodiging om deze te bezoeken.

Cortijo El Sarmiento biedt of verkoopt niet uit eigen naam of via derden de producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke gelinkte sites.

Evenmin garandeert ze de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten haar eigendom die via de links toegankelijk zijn.

Cortijo El Sarmiento beoordeelt of controleert in geen geval de inhoud van andere websites, noch keurt ze de producten en diensten, inhoud, bestanden en enig ander materiaal op de genoemde gelinkte sites goed, onderzoekt of onderschrijft ze deze.

Cortijo El Sarmiento is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit de toegang, het gebruik, de kwaliteit of de wettigheid van de inhoud, de mededelingen, de meningen, de producten en de diensten van websites die niet worden beheerd door Cortijo El Sarmiento en die gelinkt zijn aan deze website.

De Gebruiker of derde die een hyperlink maakt van een webpagina van een andere, andere, website naar de Website van Cortijo El Sarmiento moet weten dat:

  • Niets van de Inhoud en/of Diensten van de Website mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Cortijo El Sarmiento.
  • Geen enkele valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaring over de Cortijo El Sarmiento Website, noch over de Inhoud en/of Diensten ervan is toegestaan.
  • Met uitzondering van de hyperlink, zal de website waarop de hyperlink is aangebracht geen enkel element van deze website bevatten dat door de Spaanse wetgeving als intellectueel eigendom wordt beschermd, tenzij Cortijo El Sarmiento hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
  • Het plaatsen van een hyperlink impliceert niet dat er een relatie bestaat tussen Cortijo El Sarmiento en de eigenaar van de website van waaruit de link wordt gelegd, noch dat Cortijo El Sarmiento op de hoogte is van de inhoud, diensten en/of activiteiten die op deze website worden aangeboden, en vice versa.

V. Intellectuele en industriële eigendom

Cortijo El Sarmiento voor zichzelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de Website, evenals van de elementen die deze bevat (inclusief, maar niet beperkt tot afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten, handelsmerken of logo’s, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van de gebruikte materialen, computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, enz.) Het zijn dus werken die door de Spaanse rechtsorde als intellectuele eigendom worden beschermd, aangezien zowel de Spaanse als communautaire regelgeving ter zake als de door Spanje ondertekende internationale verdragen ter zake op hen van toepassing zijn.

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom is het zonder toestemming van Cortijo El Sarmiento uitdrukkelijk verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden en openbaar te maken, met inbegrip van het ter beschikking stellen, voor commerciële doeleinden, in welk medium en met welk technisch middel dan ook.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Cortijo El Sarmiento te respecteren. U mag de elementen van de Website bekijken of zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of een ander fysiek medium zolang het uitsluitend voor persoonlijk gebruik is. De Gebruiker mag echter geen enkel beveiligings- of veiligheidssysteem dat op de Website is geïnstalleerd, verwijderen, wijzigen of manipuleren.

In het geval dat de Gebruiker of een derde meent dat een van de Inhoud van de Website een schending inhoudt van de rechten van bescherming van intellectuele eigendom, moet hij/zij Cortijo El Sarmiento onmiddellijk op de hoogte brengen via de contactgegevens in het gedeelte ALGEMENE INFORMATIE van deze Wettelijke vermeldingen en Algemene Gebruiksvoorwaarden.

VI. Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en jurisdictie

Cortijo El Sarmiento behoudt zich het recht voor om elke civiele of strafrechtelijke procedure aan te spannen die ze nodig acht voor oneigenlijk gebruik van de Website en zijn Inhoud, of voor schending van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de Gebruiker en Cortijo El Sarmiento wordt beheerst door de op Spaans grondgebied geldende en toepasselijke regelgeving. Indien een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie en/of toepassing van deze Voorwaarden, onderwerpen de partijen hun conflicten aan de gewone rechtspraak, waarbij ze zich onderwerpen aan de rechters en rechtbanken die overeenstemmen met de wet.

Credits:

Video: Made by Media

Foto’s van het B&B: Thomas Haberland

Foto’s van het Appartement en het B&B: Kris De Groof

Webdesign: Nina Plankermann

Copywriting: Text Spot On

Andere fotocredits:

Single line Illustrations: Freepick

a woman in a hat is sitting by a pool
Foto door Simona Hantáková op Unsplash

Foto door Quin Engle op Unsplash

Foto door Veronika Hradilová op Unsplash

Foto door Egor Myznik op Unsplash

Foto door Chris Boland op Unsplash

Foto door Jorge Fernández Salas op Unsplash

Foto door Antonio Espa op Unsplash

Foto door Dani Guitarra op Unsplash

Foto door Mustafa Elkhnati op Unsplash

Foto door Enrique Esquinca op Unsplash